Nowy porządek obrad XLV sesji Rady Miasta Włocławek

W dniu 27 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XLIV sesji Rady Miasta Włocławek.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Sprawy organizacyjne.
a/ otwarcie sesji
b/ stwierdzenie quorum
c/ przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji
d/ zmiany do porządku obrad XLV sesji.

2. Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek na lata 2018 – 2023”.

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Włocławek za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2017 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Włocławek za 2017 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek.

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na  terenie miasta Włocławek.

12. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją  przedsięwzięcia dotyczącego odbioru odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw  domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek.

13. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego realizacji projektu pn.”Wykluczenie nie ma MOWy!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie – 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Bez słów” – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 0ś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02.-IZ.00-04-113/17.

15. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego realizacji projektu pn. „Bez słów” – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 0ś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne.

16. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu pn. „Integracja drogą do samodzielności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 0ś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pn.” Rodzina w Centrum 2”  współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych , Poddziałania 9.3.2.Rozwój usług społecznych.

18. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinasowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020 Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo , Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji umowy nr AS3/000026/02/D                             w sprawie pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Gminą Miasto Włocławek.

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Miasto Włocławek jako Partnera w projekcie współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje                                      w infrastrukturę społeczną, w konkursie nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04.191/18.

21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2018 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

22. Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

23. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi.
24. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

25. Informacje i komunikaty.

26. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian