Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15W relacji Włocławek – Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „Włocławek Zachód” na działkach nr ewid. 16, 14/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 38

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 53 ust, 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,j,:Dz. U. z2018r.,poz. 1945)

zawiadamiam,

że w dniu 23 listopada 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Piotra Wawrzyniaka (adres w aktach sprawy) pełnomocnika ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15W relacji Włocławek Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „Włocławek Zachód” na działkach nr ewid. 16, 14/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 38, nr ewid. 14/3,10/9, 10/10,10/8, 10/7, 10/27, 11/4, 11/3, 14/5, 5/1, 13, 4/5, 10/12, 12 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 39, nr ewid. 21/2, 1/24, 21/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 40, nr ewid. 14/2, 14/1, 8/1, 13/2, 6/3, 14/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 60, Miasto Włocławek i działkach nr ewid. 359, 358, 357, 360, 288, 361, 341, 344, 286, 287 położonych w obrębie ewidencyjnym Wieniec Zalesię, nr ewid. 368, 363, 361, 252, 304, 261/1, 375, 24/3, 24/6, 127/5,127/4,124/1,121/3,113/5, 24/4, 24/5, 24/1,19, 91/3,114, 91/6, 93/1, 93/2położonych w obrębie ewidencyjnym Machnacz, gm. Brześć Kujawski,

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia – Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, Wydział Inwestycji i Infrastruktury, Pl. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, pokój Nr 6 w godz, od 715 do 1445.

Sprawę prowadzi: Maciej Leszczyński, tel, (54) 231-63-14, m[dot]leszczynski[at]brzesckujawski[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian