Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 26/28

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 52 i art. 56 w związku z art. 83c ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 164 ze zm.) zawiadamia strony postępowania:
– o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gat.:
• topola balsamiczna o obwodzie pnia 188 cm;
• klony zwyczajne o obwodach pni 74 cm, 114 cm;
• lipa drobnolistna o obwodzie pnia 54 cm;
• jarząb pospolity o obwodzie pnia 63 cm;
• klon jesionolistny o obwodzie pnia 87 cm;
• wierzba krucha (dwupniowa) o obwodach pni 133/129 cm;
z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 26/28 (dz. nr 38/21 KM 111/2 obręb Włocławek);
– o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji na usunięcie przedmiotowego drzewa w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 19 w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730 – 1500, wtorek 730 – 1630, piątek 730 – 1330.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje

Rejestr zmian