Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 4.

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) zawiadamia, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie suchego drzewa gat. brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 64 cm z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy  ul. Skarżyńskiego 4 (dz. nr 135 obręb Włocławek KM 55).

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji na usunięcie w/w drzewa w terminie 7 dni  od  dnia doręczenia obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Prezydent Miasta Włocławek Zarządzeniem nr 155/2020 z dnia 6 maja 2020 r. określił ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek.

Pisma i inne dokumenty można składać w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku – poprzez wrzucenie ich do wystawionych urn.

W przypadku konieczności uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 414 41 65 lub drogą mailową na adres srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Informacje

Rejestr zmian