Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na zabudowę zbiornika skroplonego azotu – 200 MG wraz z podłączeniem do instalacji wewnątrzakładowej, na terenie działki nr 27/2 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku.

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 tekst jednolity) i art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 tekst jednolity) zawiadamiam, że decyzją Nr 76/20 z dnia 3 marca 2020r., zostało umorzone postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na zabudowę zbiornika skroplonego azotu – 200 MG wraz z podłączeniem do instalacji wewnątrzakładowej, na terenie działki nr 27/2 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku.

Z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 404, IV piętro w ciągu 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje

Rejestr zmian