Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ANWIL S.A. we Włocławku z/s przy ul. Toruńskiej 222, 87-800 Włocławek

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49, art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 73 ust.1  art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r., poz. 283 t.j.)

zawiadamia strony postępowania

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku  ANWIL S.A. we Włocławku z/s przy ul. Toruńskiej 222, 87-800 Włocławek, reprezentowanej  przez pełnomocnika Pana Rafała Dziuka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  Elektrowni Fotowoltaicznej PV ANWIL na terenie działek   nr 25/1, 25/2, 32/2, 32/4, obręb Leopoldowo; działek nr 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 108/3, 109/1, 109/2, 110, 111/1, 111/2, 112/3, 112/4, 113/1, 113/3, 114/1, 114/2, 115/5, 115/7, 115/9, 115/10, 125, 126, 127/1, 127/2, 129, 131/1, 131/3, 133/1, 133/2132/1, 132/2, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 137/3, 138, 139/1 obręb Rózinowo.

W związku z tym właściciele działek (osoby fizyczne, organy administracji państwowej, jednostki organizacyjne) znajdujących się w odległości 100 m  od granic terenu ( zasięg oddziaływania ), na którym będzie realizowane przedsięwzięcie mogą zapoznać się z zakresem planowanego przedsięwzięcia i zgłosić ewentualne zastrzeżenia.

Dodatkowo informuję o wystąpieniu z prośbą o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku , Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, na stronie internetowej  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Brześć Kujawski  z uwagi na  działki znajdujące się w zasięgu oddziaływania na terenie gminy Brześć Kujawski – Obszar Wiejski  tj. dz. nr 208, 209, 212, 213/2 obręb 0002 Brzezie.

Pouczenie

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem COVID-19, zgodnie z Zarządzeniem Nr 110a/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13.03.2020 r., Urząd Miasta Włocławek od dnia 14 marca 2020 r. jest nieczynny dla interesantów.

Pisma i inne dokumenty można składać w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku – poprzez wrzucenie ich do wystawionych urn (bez potwierdzenia wpływu do Urzędu).

W przypadku konieczności uzyskania bliższych informacji w niniejszej sprawie, bądź w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny pod numerami: 54 414 429 92 , 414 41 66 lub drogą mailową na adres  srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje

Rejestr zmian