Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 90 dz. nr 77 KM 76

Prezydent Miasta Włocławek na podstawie art. 61 § 1, § 3, § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) zawiadamia, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia suchego drzewa gat. brzoza z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy  ul. Kaliskiej 90 dz. nr 77 KM 76.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256) Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji na usunięcie w/w drzewa w terminie 7 dni  od  dnia doręczenia obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Prezydent Miasta Włocławek Zarządzeniem nr 155/2020 z dnia 6 maja 2020 r. określił ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek.

Pisma i inne dokumenty można składać w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku – poprzez wrzucenie ich do wystawionych urn.

W przypadku konieczności uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 414 44 88 lub drogą mailową na adres srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Informacje

Rejestr zmian