Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 „Włocławek Zazamcze 2”

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t. j.) zawiadamiam, że na wniosek POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o. o. reprezentowanej przez Pana Zbigniewa Rasiewicza zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 „Włocławek Zazamcze 2” w ramach której przewiduje się: wzniesienie stalowej, kratownicowej wieży o wysokości od 48,5 m n. p. t. do 51 m  n. p. t. z drabinką kablową i drabinką włazową z systemem asekuracji Faba, na którą to wysokość składają się: stopa fundamentowa – 0,45 m n. p. t., trzon wieży – 48 m, odgromniki montowane na trzonie wieży – maksymalna wysokość 2,55 m, budowę ogrodzenie terenu stacji zintegrowanego z wieżą, montaż u podstawy wieży podestów obsługowych, montaż na podestach szaf telekomunikacyjnych z urządzeniami telekomunikacyjnymi, montaż na konstrukcjach wsporczych wieży, na wysokości 42 m n. p. t. (środek elektryczny anten) anten sektorowych A 794517R0v06 – 3 szt. oraz A 264518R0v06 – 9 szt., montaż na konstrukcjach wsporczych wieży, na wysokości od 45,5 m do 47,5 m n. p. t. (środek elektryczny anten) anten radiolinii RLA (1) 80 – 03 – 6 szt. oraz RLA (1) 80 – 06 – 4 szt. na terenie dz. nr 7/6 obręb Włocławek KM 38 położonej przy ul. Rysiej 6a we Włocławku.

Strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ciągu 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia mogą w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 405 IV piętro, zapoznać się z zakresem projektowanej inwestycji i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

Informacje

Rejestr zmian