Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV „GRODZKA 2”,

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S. A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez Pana Karola Kujawskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV „GRODZKA 2”, energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV, przyłącza energetycznego nN, przebudowę istniejącego słupa linii napowietrznej SN-15 kV oraz przebudowę istniejącego słupa linii napowietrznej nN-0,4 kV (wykonanie podziału sieci na wymienionym słupie) na terenie działek nr 13/1, 7/7, 4/4, 4/5, 4/6, 14 obręb Włocławek KM 2 w ulicy Bobrownickiej, Grodzkiej, Wiosennej i Gościnnej we Włocławku.

Strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ciągu 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia mogą w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 405 IV piętro, zapoznać się z zakresem projektowanej inwestycji i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

Informacje

Rejestr zmian