Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 4 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 3

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013.267 j.t.), w związku  z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2015.1651 j.t.) zawiadamia, że w dniu 13 stycznia 2016 r. znak: S.6131.7.2016 została wydana decyzja na usunięcie 4 szt. drzew  (gatunki i obwody pni w cm: 1 szt. topola 70 cm; 1 szt.  kasztan 64 cm; 2 szt. wierzba 103 cm; 130 cm;) z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy  ul. Kolskiej 3 (dz. nr 143  KM 55, obręb Włocławek).

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian