Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 11-15, ul. Budowlanych 8 i ul. Chemików 15-17 – dz. nr 14/3 i 13/13 obręb Włocławek KM 33

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 10 i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 18 kwietnia 2018 r. decyzji (znak sprawy S.6131.85.2018) w sprawie usunięcie 3 szt. drzewa (klon zwyczajny i jesion wyniosły) z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 11-15, ul. Budowlanych 8 i ul. Chemików 15-17 (dz. nr 14/13 i 13/13 obręb Włocławek KM 33).

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 18 w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730– 1500, wtorek 730 – 1630, piątek 730 – 1330.

Od wydanej decyzji stronom postępowania służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian