Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kaliska 76 – dz. nr 72 obręb Włocławek KM 76

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 10 i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 tj.) w związku z art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 tj.) zawiadamia o wydaniu decyzji w dniu 27 listopada 2018 r. (znak sprawy S.6131.381.2018) w sprawie usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 76 (dz. nr 72 obręb Włocławek KM 76).

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 18 w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730– 1530, wtorek 730 – 1700, piątek 730 – 1400.

Od wydanej decyzji stronom postępowania służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informacje

Rejestr zmian