Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 76.

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 9 lipca 2018 r. została wydana decyzja znak: S.6131.153.2018 zezwalająca Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie 2 szt. drzew gat.: klon jesionolistny o obwodzie pnia 100 cm oraz czeremcha zwyczajna o obwodzie pnia 70 cm z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 76 (dz. nr 13 KM 105 obręb Włocławek).

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 19 w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730 – 1500, wtorek 730 – 1630, piątek 730 – 1330.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje

Rejestr zmian