Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa gatunek topola z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Planty 10

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013.267 j.t.), w związku  z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2015.1651 j.t.) zawiadamia, że w dniu 13 stycznia 2016 r. znak: S.6131.8.2016 została wydana decyzja na usunięcie drzewa gatunek topola o obwodzie pnia 64 cm z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy  ul. Planty 10 (dz. nr 128  KM 78, obręb Włocławek).

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian