Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 16A dz. nr 38/29 KM 111/2.

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 12 marca 2019r. została wydana decyzja znak: S.6131.368.2018 zezwalająca na usunięcie drzewa gat. klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy  ul. Ostrowskiej 16A dz. nr 38/29 KM 111/2.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 19 w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730 – 1500, wtorek 730 – 1630, piątek 730 – 1330.

Drzewo ze względu na stan przyrodniczy oraz usytuowanie stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa została jednocześnie zobowiązana do dokonania nasadzeń 2 drzew gat. klon/lipa/wierzba/jarząb o obwodzie pni 10 cm mierzonych na wysokości 100cm na terenie nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 16A dz. nr 38/29 KM 111/2, w miejscach nie kolidujących z istniejącą i projektowaną zabudową oraz uzbrojeniem terenu w  terminie do dnia 31 października 2019r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje

Rejestr zmian