Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Polnej 49/59 dz. nr 6 KM 105

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 9 stycznia 2018r. została wydana decyzja znak: S.6131.453.2017 zezwalająca na usunięcie suchego drzewa gat.: klon zwyczajny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Polnej 49/59 , oznaczonej  w ewidencji gruntów numerem działki 6 KM 105.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 19 w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730 – 1500, wtorek 730 – 1630, piątek 730 – 1330.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje

Rejestr zmian