Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 49 oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki dz. nr 23/12 KM 111/1.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2015 poz. 23), w związku  z art. 83a ust. 7 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2015 poz. 1651 )zawiadamia, że w dniu 6 kwietnia 2016 r. znak: S.6131.140.2016  została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie  drzewa gat. jesion z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 49 ( dz. nr 23/12 KM 111/1).

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian