Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa instalacji do suszenia osadów podekarbonizacyjnych”

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 t.j.)

Prezydent Miasta Włocławek

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 stycznia 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: S.6220.54.2019 dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa instalacji do suszenia osadów podekarbonizacyjnych”.

Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek: 6, 7, 66/1 Obrę Azoty.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – RZGW w Gdańsku można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek
w Wydziale Środowiska ul. 3  Maja 22, I piętro, pokój nr 18, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30; wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00; piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie  danych na stronie bip.um.wloclawek.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek oraz w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Informacje

Rejestr zmian