Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 4/44 (obręb 0004 Kawka) we Włocławku”.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 j.t.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19.08.2020 r. znak: S.6220.40.2020 została wydana decyzja Prezydenta Miasta Włocławek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 4/44 (obręb 0004 Kawka) we Włocławku”.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Pana Macieja Wagnera – pełnomocnika spółki PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

Z treścią ww. decyzji oraz z pełną dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 77 ww. ustawy, można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w Wydziale Środowiska ul. 3  Maja 22, I piętro, pokój nr 18, w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30; wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00; piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00.

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem COVID-19, zapoznanie z dokumentacją sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem Wydziału Środowiska tut. Urzędu w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt w formie telefonicznej pod numerem /54/ 414 42 92 lub mailowej pod adresem: srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

 

Informacje

Rejestr zmian