Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji zbiornikowej gazu LPG – zbiorniki podziemne 4×850 litrów, posadowione na płycie fundamentowej wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia do budynku Spopielarni oraz instalacja wewnętrzną gazu na terenie Zakładu Produkcyjno-Usługowego „TARTAR” Michał Pluciński ul. Cmentarna 12, 87-800 Włocławek”.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

Prezydent Miasta Włocławek

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.06.2019 r. znak: S.6220.24.2019 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji zbiornikowej gazu LPG – zbiorniki podziemne 4×850 litrów, posadowione na płycie fundamentowej wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia do budynku Spopielarni oraz instalacja wewnętrzną gazu na terenie Zakładu Produkcyjno-Usługowego „TARTAR” Michał Pluciński ul. Cmentarna 12, 87-800 Włocławek”.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Pana Michala Plucińskiego właściciela Zakładu Produkcyjno-Usługowego „TARTAR” we Włocławku.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w Wydziale Środowiska ul. 3  Maja 22, I piętro, pokój nr 19/20, w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30; wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00; piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00.

Informacje

Rejestr zmian