Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu w całości postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 4190 „Włocławek Zazamcze 2”

Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 5.02.2020 roku decyzji o umorzeniu w całości postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 4190 „Włocławek Zazamcze 2”: wieży stalowej, kratownicowej o wysokości 51 m z drabinką kablową i drabinką włazową z systemem asekuracji Faba, 3 anten sektorowych A 794517R0v06 oraz 9 anten sektorowych A 264518R0v06 (montaż na konstrukcjach wsporczych wieży na wysokości 42 m n.p.t. – -środek elektryczny anten), 6 anten radiolinii RLA(1)80-03 oraz 4 anten RLA(1)80-06 (montaż na konstrukcjach wsporczych wieży na wysokości od 45,5 do 47,5 m n.p.p.t. – środek elektryczny anten) ogrodzenia terenu stacji zintegrowanego z wieżą, podestów obsługowych u podstawy wieży, szaf telekomunikacyjnych z urządzeniami telekomunikacyjnymi na podestach na terenie części dz. nr 7/6 obręb Włocławek KM 38 położonej przy ul. Rysiej 6a we Włocławku prowadzonego na wniosek POLKOMTEL Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Rasiewicza

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40 w pokoju nr 115, I piętro, w godzinach pracy urzędu.

Informacje

Rejestr zmian