Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr 6/6 obręb Michelin KM 10 i nr 151 obręb Michelin KM 11 przy ulicy Botanicznej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez Pana Zbigniewa Bohdanowicza w dniu 19 marca 2020 roku została wydana decyzja Nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr 6/6 obręb Michelin KM 10 i nr 151 obręb Michelin KM 11 przy ulicy Botanicznej we Włocławku.

Z treścią niniejszej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, pokój nr 412, IV piętro.

POUCZENIE

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeks postępowania administracyjnego). Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. W przypadku zrzeczenia się odwołania, nie przysługuje prawo do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne.

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem COVID-19, zgodnie z Zarządzeniem Nr 110a/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13.03.2020 r., Urząd Miasta Włocławek od dnia 14 marca 2020 r. będzie nieczynny dla interesantów.

Pisma i inne dokumenty można składać w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku – poprzez wrzucenie ich do wystawionych urn (bez potwierdzenia wpływu do Urzędu).

W przypadku konieczności uzyskania bliższych informacji w niniejszej sprawie, bądź w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny pod numerami: 54 414 42 82, 54 414 44 74, 54 414 44 91, 54 414 43 31.

Informacje

Rejestr zmian