Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ( znak:S.6220.14.2019 ) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków Wojewódzkiego Szpitalna Specjalistycznego we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną, w tym części budynków w ramach projektu o nazwie: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych ( adaptacja budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego ) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku ( dz. nr 2/1, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1 ).

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca   1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r., poz. 2081 t.j.)  zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. wydał decyzję ( znak:S.6220.14.2019 ) o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków Wojewódzkiego Szpitalna Specjalistycznego we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną, w tym części budynków w ramach projektu o nazwie: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych ( adaptacja budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego ) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku ( dz. nr 2/1, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1 ).

Właścicielom działek przylegających bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie ( dz. nr  4/1, 2/26, 2/30, 208/2, 210, 1/1, 209 obręb Włocławek  KM 124/1; 285 obręb 003 Wieniec Zalesie ) jako stronom postępowania służy na niniejszą decyzję odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni  od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje

Rejestr zmian