Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 dz. nr 38/21 KM 111/2

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 201r., poz. 1257) w związku z art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.)  zawiadamia, że w dniu 11 października 2017r. wydał decyzję znak S.6131.307.2017 umarzającą postępowanie na usunięcie drzewa (klon jesionolistny) z terenu przy ul. Ostrowskiej 28 dz. nr 38/21 KM 111/2.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 19 w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730 – 1500, wtorek 730 – 1630, piątek 730 – 1330.

Od wydanej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian