Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 6/8.

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy           z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) zawiadamia, że       w dniu 8 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja znak: S.6131.206.2017 zezwalająca na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna o obwodzie pnia 95 cm z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 6/8 (dz. nr 116/128 KM 32 obręb Włocławek).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczono dnia 9 sierpnia 2017 r.

Informacje

Rejestr zmian