Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Chopina 19 dz. nr 170/11 KM 81.

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa gatunek jarzębina pospolita (drzewo usycha) z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Chopina 19 dz. nr 170/11 KM 81 w terminie 7 dni od  dnia doręczenia (obwieszczenia).

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 19 w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730 – 1500, wtorek 730 – 1630, piątek 730 – 1330.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczono dnia 11 sierpnia 2017 r.

Informacje

Rejestr zmian