Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363; z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256; z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek złożony w dniu 01 września 2020 r. przez właściwego zarządcę drogi – Prezydenta Miasta Włocławek, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Piwnej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Piwna woonerfem / przebudowa ulicy Piwnej”, na terenie dz. nr 40, 41, 47/4 obręb Włocławek KM 35 oraz dz. nr 2/22, 2/23, 2/24 obręb Włocławek KM 23 we Włocławku.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w pokoju 404 (IV piętro), w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2020.256; z późn. zm.), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji w Urzędzie Miasta Włocławek, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek oraz w prasie lokalnej.

Informacje

Rejestr zmian