Obwieszczenie z dnia 12 października 2017 roku Prezydent Miasta Włocławek zawiadamiam o wniesionym odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta Włocławek Nr 323/2017 z dnia 20 września 2017 roku (znak: UA.AB.6740.462.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Płockiej na odcinku od ulicy Teligi do Ronda Ks. J. Popiełuszki, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych” we Włocławku.

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 tekst jednolity), zawiadamiam o wniesionym odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta Włocławek Nr 323/2017 z dnia 20 września 2017 roku (znak: UA.AB.6740.462.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Płockiej na odcinku od ulicy Teligi do Ronda Ks. J. Popiełuszki, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych” we Włocławku.

Ponadto informuję, iż pismem z dnia 12 października 2017 roku przekazano Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu ww. odwołanie
wraz z aktami sprawy i projektem budowlanym.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2017.1257 tekst jednolity) obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informacje

Rejestr zmian