Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Biura Sportu i Turystyki

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:1/2015
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Biuro Sportu i Turystyki
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoDyrektor Biura Sportu i Turystyki
  • Wymiar etatuPełny wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2015-12-02
  • Termin składania dokumentów2015-12-14
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne- wykształcenie wyższe,
   - znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
   - niekaralność/brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   - nieposzlakowana opinia,
   - co najmniej 5-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Dyrektora Biura Sportu i Turystyki.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe- znajomość - przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o sporcie, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o stowarzyszeniach,
   - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku/staż pracy: minimum 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym,
   - umiejętności zawodowe: znajomość zagadnień i przepisów z dziedziny sportu oraz stosowania ich w postępowaniu administracyjnym,
   - predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, bezstronność, kreatywność, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność planowania i organizowania pracy w zespole, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, postępowania zgodnie z etyką zawodową.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z par. 48 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek nadanego Zarządzeniem Nr 143/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lipca 2011 r. z późn. zm.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyWymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy.
   Lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze w budynku "B" Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, z możliwością korzystania z windy. Praca wymaga przemieszczania się między pokojami w budynku Urzędu Miasta. Praca przy komputerze.
  • Lista wybranych kandydatówPrezydent Miasta Włocławek informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Łukasz Pszczółkowski, zamieszkały we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPan Łukasz Pszczółkowski podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Dyrektora Biura Sportu i Turystyki.
   Legitymuje się odpowiednim wykształceniem. Spełnił wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian