Ogłoszenie Prezydenta Miasta o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

W związku z realizacją Uchwały nr V/3/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 7 lutego 2019r., poz. 884), wynikającej z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 t.j.),

zawiadamiam

o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

  1. O dotacje mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
  2. Wnioskodawcy mogą starać się o przedmiotowe dotacje na nakłady konieczne na zadanie w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, składając ww. wnioski na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/3/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 7 lutego 2019r., poz. 884).
  3. Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 w Biurze Obsługi Mieszkańców – Wydział Urbanistyki i Architektury (pokój 3 w budynku B).
  4. Uchwała, określająca zasady udzielania przedmiotowych dotacji i formularz ww. wniosku wraz z objaśnieniami mającymi na celu ułatwić jego wypełnienie, są dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańców – Wydział Urbanistyki i Architektury (pokój 3 w budynku B) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.
  5. Wnioskodawca, któremu zostanie udzielona dotacja, będzie zobowiązany umową wydatkować przyznane środki stosując przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 późn. zm.), gdy będą zachodzić przesłanki określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, natomiast w pozostałych przypadkach stosując zasadę równego traktowania, uczciwej konkurencji  i przejrzystości na podstawie 3 ust. 3 ww. ustawy.
  6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Włocławek w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy Zielonym Rynku 11/13 w pokoju 408 (IV piętro) lub pod nr tel. 54 414 42 95.

Kwota zaplanowana do rozdysponowania wynosi 72.488,00 zł.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian