Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania w drodze decyzji, właścicieli nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym do jej udostępnienia.

Ogłoszenie

Stosownie do art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124b oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

informuję 

o zamiarze  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji właścicieli nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej we Włocławku przy ul. Zakręt 11, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 140/3 Obręb Rózinowo o pow. 1,4262 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, zbioru dokumentów i brak jest jakichkolwiek dokumentów pozwalających ustalić osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, do jej udostępnienia – w celu wykonania przez Spółkę ENERGA – OPERATOR S.A. remontu istniejącej  elektroenergetycznej  linii napowietrznej WN 110 kV relacji Włocławek Zachód – Włocławek Azoty polegającego na wymianie istniejących przewodów fazowych napowietrznej linii WN 110 kV relacji Włocławek Zachód – Włocławek Azoty oraz regulacji zwisów przewodów – dla poprawy niezawodności zasilania, zmniejszeniu awaryjności linii oraz zwiększenia bezpieczeństwa odbiorcom energii elektrycznej oraz osób znajdujących się w pobliżu linii.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek,  Zielony Rynek 11/13 oraz przy ul. 3 Maja 22, na okres 2 miesięcy oraz przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu www.bip.um.wlocl.pl, a także przez ogłoszenie
w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Na podstawie art. 124a, w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), Prezydent Miasta Włocławek jako starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia – pod rygorem pominięcia praw tych osób w postępowaniu o zobowiązanie w drodze decyzji do udostępnienia przedmiotowej nieruchomości.

Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres lub przedłożyć  w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 we Włocławku.

Uwagi:

Ogłoszenie wywieszono dnia 11 lutego 2019 r.

Termin do złożenia oświadczeń, wniosków oraz dokumentów przez osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości – na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa z dniem 11 kwietnia 2019 r.

Informacje

Rejestr zmian