Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Królowej Jadwigi, ulicy Kruszyńskiejoraz terenów kolejowych wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 – t.j z późn. zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 – t.j. z późn. zmianami) oraz zgodnie z Uchwałą Nr IX / 72 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie Alei Królowej Jadwigi, ulicy Kruszyńskiej oraz terenów kolejowych wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

w dniach od 19 września 2016r. do 17 października 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 410, IV-piętro).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 października 2016r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku (sala nr 5 – parter), o godzinie 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 – t.j z późn. zmianami), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi w formie, o której mowa w art. 18 ust. 2-3 ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 – t.j. z późn. zmianami) każdy może złożyć uwagi i wnioski w formie, o której mowa w art. 40 ustawy.

Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Włocławek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2016r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian