Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń podnoszących umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe dla uczestników projektu pn. „Włocławek Zawodowo” z podziałem na 27 zadań

Nazwa postępowania: Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń podnoszących umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe dla uczestników projektu pn. „Włocławek Zawodowo” z podziałem na 27 zadań

Podmiot udostępniający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek

Finansowanie: Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn. „Włocławek Zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.10.02.03-04-0003/17-00 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek

Data składania ofert: 27 lutego 2019 roku

Godzina składania ofert: 09:45

Data otwarcia ofert: 27 lutego 2019 roku

Godzina otwarcia ofert: 10:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian