Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.02.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.Zamieszczenie w dniu 28 lutego 2019r. (czwartek) w prasie wydawanej codziennie oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei. UA.2151.3.2019 Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : ul. Moniuszki 4-18, część działki nr 9/1 KM 68 o pow. 42,00 m2 , ul. Moniuszki 3-19, część działki nr 9/2 KM 68 o pow. 20,00 m2 . Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zarządzenie nr 71/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2019 r. uchylające zarządzenie nr 224/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2018 r.w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz zarządzenie nr 226/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zarządzenie nr 70/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2019 r. uchylające zarządzenie nr 325/2018 oraz nr 326/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, celem przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Wesołej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/230 o powierzchni 0,1497 ha w obrębie Włocławek KM 28 oraz jako działka ewidencyjna nr 3/240 o powierzchni 0,0228 ha w obrębie Włocławek KM 28. Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.02.2019 Oczyszczanie miasta z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.02.2019 Dostawa wyposażenia (sprzęt komputerowy i biurowy) do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego z podziałem na 6 zadań Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Zarządzenie nr 69/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Ogłoszenie w związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Zarządzenie nr 68/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Zarządzenie nr 67/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Dobrzyńskiej 102 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Zarządzenie nr 66/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia opłat z tytułu użyczenia sal lekcyjnych dla projektu „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie, 10.2.2 Kształcenie ogólne. Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Zarządzenie nr 65/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.02.2019 Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. (2/post/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.02.2019 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1/post/2019) Szczegóły
« 1 2 3 4 506 507 »