Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2019 Uchwała Nr I/2/2019 Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała Nr I/1/2019 Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji odzysku ścieków procesowych” (dz. ew. 29/4 obręb Azoty). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (6/proj/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (4/prog/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (186/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (179/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Plan Polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 107,. KTRŁ” we Włocławku w sezonie 2019/2020 na terenie obwodu łowieckiego nr 235 i 261. Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.10.2019 Przebudowa ulicy Krokusowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych” Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Zarządzenie nr 430/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Zarządzenie nr 429/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.10.2019 Wniosek (185/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (184/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej częściowej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Zarządzenie nr 428/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjnanr 167/7 o powierzchni 0,0182 ha w obrębie Krzywa Góra, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
« 1 2 3 4 592 593 »