Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (308/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Zarządzenie nr 216/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 14.07.2016 Uchwała nr XXII/91/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 14.07.2016 Uchwała nr XXII/90/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Szczegóły
Akty prawne 14.07.2016 Uchwała nr XXII/89/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 14.07.2016 Uchwała nr XXII/88/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 14.07.2016 Uchwała nr XXII/87/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi dla Gminy Miasto Włocławek” Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Zarządzenie nr 215/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Zarządzenie nr 214/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemu i Łagodzenia Skutków Bezdomności na lata 2016 –2020”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2016 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (4/proj/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2016 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (4/prog/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (333/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10 – 12, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/139, 3/235 KM 32 Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 14 – 16, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/119, 3/222 KM 32. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 4 – 6, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/108 KM 32. Szczegóły
« 1 2 353 354 355 356 357 484 485 »