Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.07.2016 Uchwała nr XXII/88/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 14.07.2016 Uchwała nr XXII/87/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi dla Gminy Miasto Włocławek” Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Zarządzenie nr 215/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Zarządzenie nr 214/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemu i Łagodzenia Skutków Bezdomności na lata 2016 –2020”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2016 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (4/proj/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2016 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (4/prog/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (333/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10 – 12, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/139, 3/235 KM 32 Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 14 – 16, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/119, 3/222 KM 32. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 4 – 6, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/108 KM 32. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. zmiany decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 2 – 4, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/137 KM 32. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych Uwarunkowaniach (332/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie nr 213/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2016 r w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie nr 212/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2016 r w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół i placówek publicznych i niepublicznych Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie nr 211/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
« 1 2 364 365 366 367 368 495 496 »