Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.07.2018 Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 16 lipca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta obraduje w dniu 16 lipca br. o godzinie 12.00 w sali Nr 5 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 budynek „A”. Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Przewodniczący Rady Miasta Włocławek Pan Rafał Sobolewski informuje, że trwa nabór kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku w ramach wyborów uzupełniających na kadencję 2016-2019. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2018 Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (130/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w dniu 24 lipca 2018 r. (wtorek) w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji Nr 228/18 z dnia 09 lipca 2018 r. zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Włocławek Nr 268/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. (znak: UA.AB.6740.608.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulicy Grodzkiej od km 0+000 do km 2+140 oraz rozbudowę ulicy Witoszyńskiej od km 0+000 do km 0+287,39 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 3 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zarządzenie nr 194/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zarządzenie nr 193/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 15 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2018 Program ochrony środowiska przed hałasem (1/pol/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2018 Wniosek (129/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2018 Zgłoszenie zmiany w instalacji energetycznego spalania paliw (33/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (120/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Ogniowej 4 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 15 we Włocławku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.07.2018 Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Ewidencji Gospodarczej Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 430 431 »