Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 113/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Leśnej, stanowiącej część działki nr 4/17 oraz część działki nr 4/18 KM 123 o pow. 1.0180 ha, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 112/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 161 (obręb Krzywa Góra) o pow. 367,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 111/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Polnej 87, stanowiącej część działki nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 110/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Filtrowej, stanowiących część dz. nr 7/32 oraz 7/36 KM 74/1 o pow. 900,00 m2, przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2018 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (77/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Uchwała Nr 11/D/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2018r. (pismo Nr RIO-SO10-4213-15/D/2018) w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Miasta Włocławek na 2018 rok (po zmianach). Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę i rozbudowę budynków dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zmianę sposobu użytkowania budynku oznaczonego jako pozostały budynek niemieszkalny na budynek szkoły wraz z rozbudową, budowę parkingu na ok. 25 miejsc postojowych, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej, odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie działek nr 65/22, 65/24 obręb Włocławek KM 31 przy ul. Energetyków 30 we Włocławku w ramach projektu „Inwestycja w infrastrukturę Wyższej Szkoły Zawodowej i działania z zakresu edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 11-15, ul. Budowlanych 8 i ul. Chemików 15-17 – dz. nr 14/3 i 13/13 obręb Włocławek KM 33 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (76/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa na terenie nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 12. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (3/prog/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (3/proj/2018) Szczegóły
Artykuł 17.04.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w dniu 10 maja 2018r. (czwartek) w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Prymasa Wyszyńskiego, zawartego pomiędzy ulicą Prymasa Wyszyńskiego, ulicą Rzeczną, Parkiem Sienkiewicza, ulicą Okrzei, rzeką Wisłą oraz rzeką Zgłowiączką. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych oraz modułu obrazkowego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (2/prog/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (2/proj/2018) Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 396 397 »