Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (167/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (149/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (166/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Krystyna Młotkowska – Zespół Szkół Chemicznych – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Zarządzenie Nr 114/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Włocławek oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Prezesów Zarządów jednoosobowych spółek Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Zarządzenie Nr 113/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (165/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Obwieszczenie Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art.33 ust.1 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz.353 ) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym we Włocławku przy ul. Falbanka Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Piotr Oczachowski – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Główny Specjalista Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Elżbieta Tomaszkiewicz – Miejska Jadłodajnia „U Swiętego Antoniego” – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Migdalska Katarzyna -Zespół Szkół Nr 3 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Zarządzenie Nr 112/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.04.2016 Inspektor ds. wynagrodzeń w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.04.2016 Inspektor w Wydziale Inwestycji Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.04.2016 Podinspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej, Referat Mienia Szczegóły
« 1 2 488 489 490 491 492 562 563 »