Podinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Geodezji i Kartografii
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoPodinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2018-12-06
  • Termin składania dokumentów2018-12-17
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe – kierunek geodezja i kartografia;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) znajomość przepisów: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu cywilnego, przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej i umiejętność ich stosowania;
   g) inne – umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki) oraz znajomość programów: EWMAPA, OŚRODEK, Mdok, ADRES, EWOPIS, OTAGO, EXCEL, WORD i innych aplikacji biurowych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – wskazane;
   b) predyspozycje osobowościowe: praworządność, sumienność, bezstronność, rzetelność, staranność, samodzielność, postawa etyczna, umiejętność planowania i organizowania pracy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPani Anna Kuryłowicz, zamieszkała we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPani Anna Kuryłowicz podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się należytą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektora ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii. Legitymuje się odpowiednim wykształceniem. Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian