Podinspektor ds. organizacji i funkcjonowania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz szkoleń w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Zarządzania Kryzysowego
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoPodinspektor ds. organizacji i funkcjonowania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz szkoleń w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2018-09-27
  • Termin składania dokumentów2018-10-08
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe o kierunkach: bezpieczeństwo lub zarządzanie służbą zdrowia;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) znajomość przepisów z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, które jest niezbędne na zajmowanym stanowisku oraz określonych w ustawach i aktach wykonawczych do tych ustaw:
   • ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.);
   • ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.);
   • ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2018 r. poz.1459 );
   • ustawa o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.);
   • ustawa o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1897);
   • ustawa o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1928 );
   • ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1932 );
   • ustawa o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320 z późn. zm.);
   • ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1000);
   • ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.);
   • ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm. );
   • ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r. poz. 151);
   • inne – znajomość zagadnień związanych z obronnością i mobilizacją.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) studia podyplomowe z zakresu zarządzania służbą zdrowia;
   b) znajomość pakietu oprogramowania Microsoft Office (Word, Excell, Outlook, Power Point);
   c) znajomość obsługi urządzeń biurowych;
   d) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – preferowane;
   e) staż pracy na podobnym stanowisku – preferowany;
   f) umiejętności zawodowe – myślenie strategiczne, sprawne planowanie i organizowanie pracy, umiejętność stosowania przepisów;
   g) predyspozycje osobowościowe: rzetelność, obowiązkowość, systematyczność, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność współpracy, dyspozycyjność, właściwa postawa etyczna.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPan Christopher Adam Ciesiul, zamieszkały we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPan Christopher Adam Ciesiul podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazał się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektora ds. organizacji i funkcjonowania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz szkoleń w Wydziale Zarządzania Kryzysowego. Legitymuje się odpowiednim wykształceniem. Spełnił wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian