Podinspektor – Ogrodnik Miejski w wydziale Gospodarki Komunalnej

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Gospodarki Komunalnej
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoPodinspektor - Ogrodnik Miejski w wydziale Gospodarki Komunalnej
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2019-02-08
  • Termin składania dokumentów2019-02-21
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie średnie, średnie techniczne na kierunkach ogrodnictwo albo architektura krajobrazu,
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) znajomość aktów prawnych: ustawy o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
   g) co najmniej 3 – letni staż pracy (dot. wykształcenia średniego).
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) znajomość metody oceny stanu zieleni miejskiej, określenia ich statyki oraz zasad pielęgnacji, umiejętność doboru materiału roślinnego do nasadzeń w warunkach miejskich;
   b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku;
   c) predyspozycje osobowościowe: sumienność, samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, właściwa postawa etyczna.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPani Paulina Marta Szafrańska, zamieszkała we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPani Paulina Marta Szafrańska podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektor – Ogrodnik Miejski w Wydziale Gospodarki Komunalnej.
   Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
   Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian