Podinspektor w Wydziale Finansów, Referat Ewidencji i Windykacji Niepodatkowych Należności Budżetowych

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Wydział Finansów
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoPodinspektor w Wydziale Finansów, Referat Ewidencji i Windykacji Niepodatkowych Należności Budżetowych
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy; umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, równy czasowi usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2020-01-16
  • Termin składania dokumentów2020-01-22
  • Sposób składania dokumentówOsobiście
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie średnie ekonomiczne;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
   d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   f) nieposzlakowana opinia;
   g) co najmniej 3 – letni staż pracy (dot. wykształcenia średniego).
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
   2) znajomość obsługi programów komputerowych – pakiet Microsoft Office;
   3) predyspozycje osobowościowe samodzielność, sumienność, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, sprawność, komunikatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPani Violetta Przegiętka, zamieszkała we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPani Violetta Przegiętka, zamieszkała we Włocławku.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian