Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 2 lutego 2018 roku

Dnia 02 lutego br. o godzinie 13:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

4. Uchwała w sprawie wyznaczenia kierunków działań w zakresie ochrony krajobrazu miejskiego.

5. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi wbudynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek.

6. Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku na lata 2018 – 2022 ‘’.

7. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Komisji za rok 2017.

8. Przyjęcie planu pracy na rok 2018.

Informacje

Rejestr zmian