Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 26 czerwca 2018 roku

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta zwołał posiedzenie Komisji na dzień  26 czerwca br. na godzinę 12:00. Obrady odbędą się  w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z dnia 30 maja 2018 r. oraz 5 czerwca 2018 r.
 3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji.
 4. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 5. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 r.
 6. Opinia do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028.
 7. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego odbioru odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek.
 8. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego realizacji projektu pn.”Wykluczenie nie ma MOWy!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie – 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.
 9. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego realizacji projektu pn. „Bez słów” – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 0ś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne .
 10. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu pn. „Integracja drogą do samodzielności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 0ś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.
 11. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinasowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020 Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo , Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
 12. Informacja na temat budownictwa mieszkaniowego we Włocławku realizowanego przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka zoo. we Włocławku w zakresie projektów ulic : Celulozowa i Stodólna.
 13. Wolne wnioski i zapytania
 14. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian