Porządek obrad komisji Edukacji odbywającej się 5 lutego 2018 roku

Dnia 05 lutego br. o godzinie 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad

3. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu Zielona Góra zadań dotyczących zadań prowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

4. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku Szkoły Policealnej dla Młodzieży i zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek.

5. Opinia do projektu uchwała w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 i zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek,

6. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej Szkoły Podstawowej Specjalnej i zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek.

7. Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

8. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2018.

9.  Zatwierdzenie „Sprawozdania z działalności Komisji za rok 2017.

10. Wolne wnioski i zapytania.

Informacje

Rejestr zmian