Porządek obrad komisji Rewizyjnej odbywającego się 23 marca 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  23 marca 2017r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad,

b) stwierdzenie quorum,

c) przyjęcie protokołu nr 1 z dnia 22-02-2017r.

d) zmiany do porządku obrad

2. Sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających w Gminie Miasto Włocławek lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

3. Sprawozdanie z ulg podatkowych udzielonych przez Prezydenta Miasta  w roku 2016.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta oraz zapoznanie się z opinią prawną w przedmiotowej sprawie.

5.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian