Porządek obrad komisji Rewizyjnej odbywającego się 6 czerwca 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 302 .

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad,

b) stwierdzenie quorum,

c) przyjęcie protokołu nr 4 z dnia 23-05-2017r.

d) zmiany do porządku obrad.

2. Analiza realizacji budżetu w oparciu o przedłożone przez Prezydenta Miasta Włocławek Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2016 rok, Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2016 rok.

3. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 16/S/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

4. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie Sprawozdania Finansowego miasta Włocławek za 2016 rok.

5. Wypracowanie przez Komisję Rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu miasta Włocławek za 2016 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2016 rok.

6. Powołanie zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli w zakresie nadzoru właścicielskiego Prezydenta Miasta Włocławek nad działalnością spółek prawa handlowego za rok 2016.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian