Porządek obrad komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej odbywającego się 18 grudnia 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  18 grudnia 2017 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Łęgskiej 20 we Włocławku.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:
  2. otwarcie obrad,
  3. stwierdzenie quorum,
  4. przyjęcie protokołu nr 8 z dnia 20 listopada 2017 r.,
  5. zmiany do porządku obrad.
  6. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Włocławek – miasto aktywnych rodziców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.
  7. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
  8. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.
  9. Informacja na temat działalności Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku.
  10. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Informacje

Rejestr zmian