Porządek obrad komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej odbywającego się 19 czerwca 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  19 czerwca 2017r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
 • otwarcie posiedzenia
 • stwierdzenie quorum
 • przyjęcie protokołu 4/2017 z dnia 29 maja
 • zmiany porządku obrad
 1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi A. Ś. na działalność Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” we Włocławku.
 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek.
 3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016″.
 5. Raport z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016roku” wraz z autopoprawką.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian