Porządek obrad komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej odbywającego się 23 października 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  23 października 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:

a) otwarcie obrad,

b) stwierdzenie quorum,

c)  przyjęcie protokołu nr 6 z dnia 21 sierpnia 2017 r.,

d) zmiany do porządku obrad.

2. Opinia do informacji dotyczącej funkcjonowania, rozwoju i planowanych inwestycji, świadczenia usług medycznych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

3. Opinia do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 i kształtowaniu  się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku.

4. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (  z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek.

5. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Włocławek Programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą „Włocławska Karta Dużej Rodziny”.

6. Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

7. Opinia do projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Gminy Miasto Włocławek.

8. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja” w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

9. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Integracja drogą do samodzielności” w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

10. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 9.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, pn. „Włocławek – miasto aktywnych rodziców” w ramach konkursu nr RPKP. 08.04.01.-IZ.00-04-096/17.

11. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne pn. „Aktywność to przyszłość” w ramach konkursu nr RPKP. 09.02.01.-IZ.00-04-136/17.

12. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek  na realizację w 2017 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

13. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Włocławek do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

14. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zapewnienia odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej dla mieszkańców Włocławka i okolic.

15.  Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Informacje

Rejestr zmian